Escola‎ > ‎

Projecte Educatiu

 • Creiem que l'escola, i en particular si aquesta és pública, ha de treballar amb el màxim rigor científic i acadèmic, defugint actituds "complaents" i esdevenir un lloc exigent i respectat, alhora que agradable i estimat. Així doncs, treballem per desenvolupar al màxim el nostre curriculum tant en qualitat com en quantitat.
 • Eduquem en teball individual i en el del grup, afavorint tant l'autoexigència personal com la interactivitat i cooperació enfront els reptes de l'aprenentatge. Així mateix agrupem de manera flexible als alumnes en les àrees de llengua i matemàtiques per tal d'atendre millor la natural diversitat de ritmes.
 • Promovem un medi cultural ric i adequat per ajudar als nens i les nenes a créixer. Tanmateix eduquem en els valors democràtics, de respecte i de llibertat individual, de tolerància i pluralisme. Entenem la coeducació com alguna cosa més que "compartir" i que aquesta implica un canvi profund d'actituds per tal d'arribar a una veritable igualtat d'oportunitats i superar les actituds sexistes.
 • Fomentem el respecte i l'estimació per la natura, conscienciem sobre la necessitat d'un consum responsable i reciclem els materials que utilizem. Tanmateix treballem l'entorn social i natural més proper i afavorim la necessitat de participació a la vida social i cultural de la ciutat i del país.


L’escola


 • Tipus d’ensenyament: Educació Infantil i Educació Primària
 • Alumnes: dels 3 als 12 anys
 • Nivells: P/3, P/4, P/5, 1er i 2on de cicle inicial, 1er i 2on de cicle mitjà i 1er i 2on de cicle superior.
 • Horaris: de 8:30h a 12:30h i de 15h a 17h per Primària i de 9:30h a 12:30h i de 15h a 17h per Infantil
 • Professors:
           - mestres d’Ed. Infantil
           - mestres de Primària
           - especialistes d’Anglès
           - especialistes d’Ed. Física
           - especialistes de Música
           - especialistes d’Ed. Especial
           - tècnica en Educació Infantil
           - mestre de religió
 • Aules ordinàries:
           - 6 Ed. Infantil
           -12 Ed. Primària
 • Aules específiques:
          - Aula de Música
          - Sala de Psicomotricitat
          - Aula d’Idiomes
          - Aula d’Informàtica
          - Aula d’Audiovisuals
          - Gimnàs
          - Sala d’Actes
          - Biblioteca, de consulta i de préstec
          - Aules d’Educació Especial
          - Menjador
          - Aula de Ciències
          - Aula de Plàstica
 • Altres espais:
Pati i zona de jocs infantils (3 a 5 anys) independent.
Pistes esportives: 1 de bàsquet i minibàsquet i 1 per futbol-sala, handbol, hoquei i voleibol
També comptem amb una zona d'hort, jardins aromàtics, bassa amb plantes acuàtiques, zona de picnic, zona de jocs pintats a terra.

ACTIVITATS DINS L’HORARI LECTIU
Activitats complementàries:


Dins de les activitats escolars també estan incloses en la nostra programació, les següents:
 • Activitat de piscina a Educació Infantil i 1r de Primària.
 • Sortides (excursions, teatre, tallers,...) i colònies a tots els cursos d'educació infantil i de primària.
 • Celebració de les festes amb jornades de portes obertes i participació de tota la comunitat educativa (Castanyada, Nadal, Carnaval, St. Jordi, etc...)
 • Activitat de Biblioteca amb servei de préstec.
OFERTA EDUCATIVA
Llengües d’aprenentatge:

La llengua d’ús i d’aprenentatge és el Català.
El Castellà s’introdueix a 1r curs del Cicle Inicial.
Idiomes:
La importància que com a escola donem a l’aprenentatge de les llengües estrangeres, i que aquest es faci des dels primers anys d’escolaritat, fa que en el nostre projecte lingüístic s’avanci l’anglès com a primera llengua estrangera a partir de P/4.
Optativament i per aquells alumnes amb bona competència lingüística, s’introdueix el Francès al Cicle Superior com a segona llengua estrangera.
Informàtica:
Programes educatius des de l’Educació Infantil
Processament de textos i internet des de l’Educació Primària.
Altres programes:
(En col·laboració amb l’Ajuntament)
Descobrim Vilanova i la Geltrú
Programa d’Educació Nutricional
Educació per a l’afectivitat
Animació lectora
Educació viària
PuntEDU
Agenda21
Treballem la llengua per projectes
PILEC (Pla d'impuls de la lectura)
Llegim en parella